24808222444234

مدل ایستادن و صحبت کردن محمدرضا گلزار با حسن روحانی تبدیل به سوژه رسانه ها در روزهای اخیر شده است.