82744982 720181332

پاپیون لباس حمید فرخ نژاد در تبلیغات شهری فیلم تگزاس سانسور شد.

دو تصویر را مشاهده می‌نمایید. یکی مربوط به پوستر اصلی فیلم تگزاس است که در آن حمید فرخ نژاد پاپیون به لباسش وصل نموده، و دیگری پوستر تبلیغات شهری فیلم تگزاس است که در آن پاپیون لباس حمید فرخ نژاد سانسور شده است.

154413 428233