زیبایی بزرگ

مرد: شغلت چیه؟

زن: من پولدارم

مرد: شغل محشریه!