پنجره مخفی

تنها چیزی که اهمیت داره پایانه.

این مهمترین بخش یک داستانه