خشم

جنگ تموم میشه خیلی زود

اما تا تموم شه کلی آدم‌های دیگه لازمه بمیرن!