663880596 49000

مجید افشاری، یکی از شرکت کنندگان در فینال « خنداننده شو » در روزهای اخیر متنی را منتشر کرده و در آن ادعا کرده که نویسندگان برنامه « خندوانه » او را بایکوت کرده بودند!

 

6638806 49000342